Doprava zdarma pro všechny objednávky nad 2000 Kč / €80

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu iuvenio.com

 1. úvodní ustanovení
   1. Těmito obchodními podmínkami se řídí nákup zboží v internetovém obchodě na adrese www.iuvenio.com (E-shop iuvenio.com) a tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, jakožto spotřebitelem, prostřednictvím E-shopu iuvenio.com.
   2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je zákazníkem právnická osoba či fyzická osoba, která sjednává kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 2. PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL
   1. Prodávajícím a provozovatelem E-shopu iuvenio.com je společnost iuven.io s.r.o., se sídlem na adrese Wichterlova 2372/10, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 04534689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 249259 (Prodávající).
   2. Kontaktní údaje Prodávajícího:
    1. poštovní adresa: iuven.io s.r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8;
    2. email: hello@iuvenio.com
    3. telefon +420 731 271 431.
 3. zákazník

  Zákazníkem je uživatel E-shopu iuvenio.com, jestliže při uzavírání kupní smlouvy vystupuje jako spotřebitel (Zákazník). Spotřebitelem je fyzická osoba, která nesjednává kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 1. zboží

  Zbožím se rozumí výrobky prezentované a nabízené k prodeji na E-shopu iuvenio.com (Zboží). Veškeré prezentace a nabídky Zboží na E-shopu iuvenio.com jsou pouze informativního charakteru a nejsou návrhem na uzavření kupní smlouvy; kupní smlouva je uzavřena výhradně na základě odeslání objednávky Zákazníkem a jejího potvrzení Prodávajícím.

 1. ZÁKAZNICKÝ účet
   1. Registrací v E-shopu iuvenio.com si Zákazník zřizuje zákaznický účet. Registrací Zákazník potvrzuje, že zadané údaje jsou správné a pravdivé a že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Zákazník je povinen tyto údaje aktualizovat při jejich změně.
   2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému zákaznickému účtu; tyto údaje musí uchovávat tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, a nesmí umožnit využívání svého zákaznického účtu jiným osobám.
   3. Pokud Zákazník svůj zákaznický účet déle než 3 měsíce nevyužívá či poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek), může Prodávající zákaznický účet zrušit; pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě si Zákazník může založit nový zákaznický účet..
   4. Prodávající může dočasně omezit dostupnost zákaznického účtu, zejména v případě údržby hardwarového či softwarového vybavení.
 2. uzavření kupní smlouvy
   1. Návrh na uzavření kupní smlouvy dává Zákazník vyplněním veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři a jejich odesláním Prodávajícímu prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Objednat a zaplatit“ (Objednávka). Odesláním Zákazník potvrzuje, že zadané údaje jsou správné a pravdivé a že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
   2. Prodávající potvrdí obdržení Objednávky emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce. Odesláním takového potvrzení je uzavřena kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
   3. Pokud Objednávku nemůže Prodávající akceptovat (například z důvodu změny ceny objednaného Zboží, jeho vyprodání apod.), sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po obdržení Objednávky. Prodlení Prodávajícího se zasláním odmítnutí Objednávky Zákazníkovi v uvedené lhůtě však neznamená automatickou akceptaci Objednávky.
   4. Zákazník musí jakoukoliv žádost o změnu či storno Objednávky neprodleně oznámit Prodávajícímu, se kterým bude dohodnut další postup.
 3. CENA ZBOŽÍ A CELKOVÁ KUPNÍ CENA
   1. Cena Zboží je uvedena na internetových stránkách E-shopu iuvenio.com, a to včetně daně z přidané hodnoty.
   2. Zákazník bere na vědomí, že s dodáním Zboží a úhradou jeho ceny mohou být spojeny dodatečné náklady, jako je např. balné, dopravné nebo dobírkovné, které jsou hrazeny Zákazníkem. Celková kupní cena tak může vedle ceny Zboží zahrnovat i tyto dodatečné náklady, které jsou uvedeny na internetových stránkách E-shopu iuvenio.com.
 4. platební a dodací podmínky
   1. Způsob dodání Zboží a úhrady celkové kupní ceny je zvolen Zákazníkem v Objednávce z aktuálních možností nabízených Prodávajícím.
   2. Celková kupní cena může být Zákazníkem uhrazena následujícími způsoby:
    1. platební kartou, kdy je Zákazník po odeslání Objednávky přesměrován na internetovou stránku platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.;
    2. bankovním převodem s tím, že potřebné údaje pro zaplacení celkové kupní ceny včetně částky, čísla účtu a variabilního symbolu se Zákazníkovi zobrazí na internetových stránkách E-shopu iuvenio.com. Údaje jsou Zákazníkovi rovněž zaslány v potvrzení Objednávky či v další komunikaci zaslané emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce;
    3. dobírkou při převzetí Zboží; nebo
    4. službou „Twisto“.
   3. Služba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, identifikační číslo 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 19085 (Twisto), na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „Twisto“.

    Zákazník volbou služby „Twisto“ prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba „Twisto“ je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.
     

    V případě, že Zákazník využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou společností Twisto, je Zákazník povinen uhradit celkovou kupní cenu do 14 dnů ode dne odeslání Zboží.

    Zákazník bere na vědomí, že v případě využití služby „Twisto“ je Objednávka závazná a neslouží jako rezervace Zboží. 

    Zákazník souhlasí s tím, že volbou služby „Twisto“ a po následném schválení žádosti o poskytnutí služby „Twisto“ společností Twisto, akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „Twisto“.

   4. Při zvolení platby ceny Zboží platební kartou, bankovním převodem nebo službou „Twisto“ je Zboží expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání celé částky celkové kupní ceny na účet Prodávajícího. V případě dobírky je Zboží expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů od potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího.
   5. Zboží může být Zákazníkovi dodáno následujícími způsoby:
    1. do vybraného výdejního místa společnosti Zásilkovna s.r.o. uvedeného v Objednávce; nebo
    2. na dodací adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím společností PPL CZ s.r.o. nebo General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. 
   6. O předání Zboží společnosti Zásilkovna s.r.o., PPL CZ s.r.o. nebo General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (Dopravce) bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce.
  1.  
   1. Dopravce může Zákazníka informovat o doručení Zboží emailem, případně prostřednictvím textové zprávy (SMS). Způsob doručení a termín a místo převzetí Zboží se řídí obchodními podmínkami zvoleného Dopravce.
  2.  
   1. Zákazníkovi bude po uhrazení celkové kupní ceny doručena příslušná faktura (daňový doklad) vystavená na základě fakturačních údajů poskytnutých Zákazníkem v Objednávce. Faktura (daňový doklad) v elektronické podobě bude zaslána emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce. Zákazník souhlasí s použitím faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě.
 1. slevové kupony a jiné slevy
   1. Jakékoliv slevy, na jejichž uplatnění má Zákazník právo, mohou být uplatněny pouze za následujících podmínek:
    1. v souladu s pravidly příslušné slevové akce uvedenými na internetových stránkách E-shopu iuvenio.com či přímo na příslušném slevovém kuponu;
    2. jakoukoliv slevu nelze uplatnit na Zboží, které již bylo zlevněno, a bylo-li poskytnuto více slev, nelze je mezi sebou kombinovat, pokud Prodávající v konkrétním případě nestanoví jinak;
    3. jakoukoliv slevu lze uplatnit pouze jednou, pokud Prodávající v konkrétním případě nestanoví jinak;
    4. je-li hodnota slevy vyšší než cena objednaného Zboží, právo na slevu ve zbývající částce zaniká.
 2. Odstoupení zákazníka
   1. Není-li dále uvedeno jinak, může Zákazník odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Takto odstoupit lze i částečně, tj. pokud jde pouze o některé Zboží v rámci jedné kupní smlouvy. Pro zachování lhůty postačí, když je odstoupení odesláno před jejím uplynutím na emailovou adresu Prodávajícího.
   2. K odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu slouží FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ NEBO REKLAMACI (Formulář), který je možné vytisknout z internetových stránek E-shopu iuvenio.com.
   3. Zákazník není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ohledně Zboží, které použil, znečistil, poškodil, porušil jeho obal nebo které nese viditelné známky manipulace po převzetí.
   4. V případě odstoupení je Zákazník povinen odeslat Zboží spolu s vyplněným Formulářem Prodávajícímu na adresu iuven.io s.r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8.
   5. Zboží musí být vráceno nepoužité, čisté, nepoškozené, v neporušeném originálním obalu a ve stavu, v jakém Zákazník Zboží převzal. Zboží musí být zabaleno tak, aby bylo chráněno před poškozením během dopravy. O přijetí odstoupení bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři.
   6. Zaplacená cena Zboží, u kterého došlo k odstoupení, bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy je vrácené Zboží doručeno zpět Prodávajícímu, a to na účet uvedený ve Formuláři. Souhlasí-li s tím Zákazník, může Prodávající vrátit zaplacenou cenu Zboží prostřednictvím slevového kupónu nebo jiné slevy. Náklady spojené s vrácením Zboží při odstoupení od kupní smlouvy nese Zákazník.
   7. V případě, že Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odstoupením dodatečné náklady nebo na Zboží vznikla škoda, k jejíž náhradě je povinen Zákazník, je Prodávající oprávněn tyto dodatečné náklady a svůj nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení zaplacené ceny Zboží.
   8. Je-li společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen Prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek spolu se Zbožím, a to ve stavu, v jakém Zákazník dárek převzal.
 1. odstoupení prodávajícího

  Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

  1. Zákazník nezaplatil celou částku celkové kupní ceny řádně a včas;
  2. Zákazník nepřevzal Zboží v oznámené lhůtě;
  3. objednané Zboží není skladem, přičemž v takovém případě Prodávající sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od potvrzení Objednávky; nebo
  4. cena Zboží uvedená na internetových stránkách E-shopu iuvenio.com nebo v potvrzení Objednávky byla nesprávná.
  1. reklamace
    1. Před použitím Zboží je Zákazník povinen si pozorně přečíst informace na obalu a na přiloženém letáku, je-li přibalen, včetně data minimální trvanlivosti, návodu k použití, podmínek uchovávání a jiných podmínek užívání Zboží. Zákazník bere na vědomí, že v případě nevhodného nebo nesprávného použití či uchovávání Zboží nemusí být Prodávajícím případná reklamace uznána.
    2. Prodávající poskytuje na Zboží záruku na jakost v délce 24 měsíců s tím, že tato záruční doba může být omezena dobou trvanlivosti Zboží. V takovém případě platí za záruční dobu doba trvanlivosti Zboží. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží má vlastnosti podle ustanovení § 2161 občanského zákoníku po dobu trvání záruční doby.
    3. Zákazník je povinen Zboží prohlédnout při jeho převzetí nebo bezprostředně po něm a současně se přesvědčit o jeho vlastnostech a množství a jakékoliv viditelné či jiné zjevné 6 vady reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. V případě, že Zboží vykazuje vady již při převzetí, je Zákazník oprávněn Zboží nepřevzít.
    4. V případě, že se u Zboží projeví v průběhu záruční doby jeho vada, může Zákazník uplatnit práva z vadného plnění podle občanského zákoníku, a to:
     1. právo požadovat odstranění vady Zboží;
     2. právo požadovat dodání nového Zboží bez vady, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřené;
     3. právo požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží;
     4. právo odstoupit od kupní smlouvy.

Příslušné právo z vadného plnění podle předchozího odstavce musí být uplatněno u Prodávajícího současně s reklamací příslušné vady.

     1. K reklamaci vady a uplatnění práva z vadného plnění slouží Formulář, který je možné vytisknout z internetových stránek E-shopu iuvenio.com.
     2. Volbu práva z vadného plnění nelze dodatečně měnit bez souhlasu Prodávajícího. V případě, že Zákazník nezvolí právo z vadného plnění, kontaktuje jej Prodávající a bude dohodnut individuální postup.
     3. V případě reklamace vady je Zákazník povinen odeslat Zboží spolu s vyplněným Formulářem Prodávajícímu na adresu iuven.io s.r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8.

   h. Zboží musí být zabaleno tak, aby bylo chráněno před poškozením během dopravy. O přijetí reklamace a uplatnění práva z vadného plnění bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři.

       1. Zákazník není oprávněn reklamovat Zboží zejména v následujících případech:
        1. vada Zboží vznikla nevhodným nebo nesprávným použitím či uchováváním Zboží nebo nedodržením jiných pokynů stanových Prodávajícím;
        2. u Zboží vypršela záruční doba;
        3. z důvodu částečného nebo úplného spotřebování Zboží;
        4. z důvodu vady Zboží, pro kterou byla dohodnuta nižší cena; nebo
        5. vyplývá-li to z povahy Zboží (např. bezvadné Zboží bude mít vedlejší nebo nežádoucí účinky).
       2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího obdržení. O vyřízení reklamace bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři.
       3. Náklady spojené s uznanou reklamací vady Zboží nese Prodávající. V ostatních případech nese tyto náklady Zákazník.
     1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
       1. Kupní smlouva a jakákoliv práva a povinnosti stran z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
       2. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
       3. Všechny spory mezi stranami vzniklé z kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
       4. Prodávající zajišťuje mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků prostřednictvím emailu hello@iuvenio.com. O vyřízení stížnosti bude Zákazník informován emailem na emailovou adresu uvedenou ve stížnosti. Zákazník je rovněž oprávněn obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení sporu na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
       5. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek i kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
       6. Zákazník nesmí kupní smlouvu ani práva či povinnosti z ní postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
       7. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

    

    

    

    

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení