Doprava zdarma na všechny nákupy v hodnotě nad 2 000 Kč / €80

SK - Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre predaj tovaru prostredníctom internetového obchodu iuvenio.com

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
   1. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe tovaru v internetovom obchode na adrese iuvenio.com (E shop iuvenio.com) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi predávajúcim a zákazníkom, čiže spotrebiteľom, prostredníctvom e shopu iuvenio.com.
   2. Tieto obchodné podmienky se nevzťahujú na prípady, kedy je zákazníkom právnická osoba či fyzická osoba, ktorá dojednáva kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 2. PREDÁVAJÚCI A PREVÁDZKOVATEĽ
   1. Predávajúci a prevádzkovateľ e shopu iuvenio.com je spoločnosť iuven.io s.r.o., so sídlom na adrese Wichterlova 2372/10, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikačné číslo 04534689, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Praze pod spisovou značkou C 249259 (Predávajúci).
   2. Kontaktné údaje Predávajúceho:
    1. poštová adresa: iuven.io s.r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8;
    2. email: hello@iuvenio.com
    3. telefón +420 731 271 431.
 3. ZÁKAZNÍK

  Zákazníkom je užívateľ e shopu iuvenio.com, ak pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako spotrebiteľ. (Zákazník). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nedojednáva kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 1. TOVAR

  Za tovar sa považujú výrobky prezentované a ponúkané na predaj v e-shope iuvenio.com (Tovar). Všetky prezentácie a ponuky Tovaru v e shope iuvenio.com majú len informatívny charakter a nie sú návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára výhradne na základe odoslania objednávky Zákazníkom a jej potvrdenia Predávajúcim.

 1. ZÁKAZNÍCKY ÚČET
   1. Registráciou v e shope iuvenio.com si Zákazník zriaďuje zákaznícky účet. Registráciou Zákazník potvrdzuje, že ním zadané údaje sú správne a pravdivé a že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Zákazník je povinný aktualizovať tieto údaje pri ich zmene.
   2. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť týkajúcu sa prístupových údajov k svojmu zákazníckemu účtu, tieto údaje musí uchovávať tak, aby neboli dostupné iným osobám, a nesmie umožniť využívanie svojho zákazníckého účtu iným osobám.
   3. Ak Zákazník svoj zákaznícky účet nepoužíva dlhšie než 3 mesiace alebo poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok), môže Predávajúci zákaznícky účet zrušiť; pre vylúčenie pochybností sa uvádza že v takom prípade si Zákazník môže založiť nový zákaznícky účet.
   4. Predávajúci môže dočasne obmedziť dostupnosť k zákazníckemu účtu, najmä v prípade údržby hardvérového či softvérového vybavenia.
 2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
   1. Návrh na uzatvorenie kupnej zmluvy dáva Zákazník vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulár a ich odoslaním Predávajícímu prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“ (Objednávka). Odoslaním Zákazník potvrdzuje, že zadané údaje sú správne a pravdivé a že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
   2. Predávajúci potvrdí prevzatie Objednávky emailom na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke. Odoslaním takéhoto potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim
   3. V prípade, že Objednávku nemôže Predávajúci akceptovať (napríklad z dôvodu zmeny ceny objednaného Tovaru, jeho vypredania a pod.), oznámi túto skutočnosť Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní po obdržaní Objednávky. Omeškanie Predávajúceho so zaslaním odmietnutia Objednávky Zákazníkovi v uvedenej lehore však neznamená automatické prijatie Objednávky.
   4. Zákazník musí akúkoľvek žiadosť o zmenu či storno Objednávky bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, s ktorým si dohodne ďalší.
 3. CENA TOVARU A CELKOVÁ KÚPNA CENA
   1. Cena Tovaru je uvedená na internetových stránkach e shopu iuvenio.com, a to vrátane dane z pridanej hodnoty.
   2. Zákazník berie na vedomie, že s dodaním Tovaru a úhradou jeho ceny môžu byť spojené dodatočné náklady, ako napr. balné, doprava alebo dobierka, ktoré hradí Zákazník. Celková kúpna cena tak môže okrem ceny Tovaru zahŕňať aj tieto dodatočné náklady, ktoré sú uvedené na internetových stránkach e shopu iuvenio.com.
 4. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
   1. Spôsob dodania Tovaru a úhrady celkovej kúpnej ceny si zvolí Zákazník v Objednávke z aktuálnych možností, ktoré ponúka Predávajúci.
   2. Celková kúpna cena môže byť Zákazníkom uhradená nasledovnými možnosťami:
    1. platobnou kartou, kedy je Zákazník po odoslaní Objednávky presmerovaný na internetovú stránku platobnej brány spoločnosti ComGate Payments, a.s.;
    2. bankovým prevodoms tým, že údaje potrebné na zaplatenie celkovej kúpnej ceny vrátane čiastky, čísla účtu a variabilného symbolu sa Zákazníkovi zobrazia na internetových stránkach e shopu iuvenio.com. Údaje sa zároveň Zákazníkovi zasielajú v potvrdení Objednávky či v ďalšej komunikácii zaslanej emailom na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke;
    3. dobierkoupri prebratí Tovaru; alebo
    4. službou „Twisto“.
   3. Službu „Twisto“ poskytuje spoločnosť Twisto payments a.s., so sídlom na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, identifikačné číslo 01615165, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 19085 (Twisto), na základe postúpenia pohľadávky na úhradu celkovej kúpnej ceny s predĺženou splatnosťou na spoločnosť Twisto, a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov služby „Twisto“.

    Zákazník voľbou služby „Twisto“ prehlasuje, že je svojprávny a starší ako 18 rokov a zároveň si je vedomý toho, že služba „Twisto“ je určená iba osobám, ktoré splňajú uvedené požiadavky.
     

    V prípade, že Zákazník využije službu „Twisto“ sprostredkovanú Predávajúcim a poskytovanú spoločnosťou Twisto, je Zákazník povinný uhradiť celkovú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa odoslania Tovaru.

    Zákazník berie na vedomie, že v prípade využitia služby „Twisto“ je Objednávka záväzná a neslúži ako rezervácia Tovaru. 

    Zákazník súhlasí s tým, že výberom služby „Twisto“ a po následnom schválení žiadosti o poskytnutie služby „Twisto“ spoločnosťou Twisto, akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov služby „Twisto“.

   4. Pri zvolení platby ceny Tovaru platobnou kartou, bankovým prevodom alebo službou „Twisto“ je Tovar expedovaný obvykle do 2 pracovných dní od pripísania celej čiastky celkovej kúpnej ceny na účet Predávajúceho. V prípade dobierky je Tovar expedovaný obvykle do 2 pracovných dní od potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho.
   5. Tovar môže byť Zákazníkovi dodaný nasledovnými spôsobmi:
    1. do vybraného výdajného miestaspoločnosti Zásielkovňa s.r.o. uvedeného v Objednávke; alebo
    2. na dodaciu adresuuvedenú v Objednávke prostredníctvom spoločností PPL CZ s.r.o. alebo General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. 
   6. O dodaní Tovaru spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o., PPL CZ s.r.o. alebo General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.(Dopravca) bude Zákazník informovaný e-mailom na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke.
  1.  
   1. Dopravca môže Zákazníka informovať o doručení Tovaru emailom, prípadne prostredníctvom textovej správy (SMS). Spôsob doručenia a termín aj miesto prebratia Tovaru sa riadia obchodnými podmienkami vybraného Dopravcu.
  2.  
   1. Zákazníkovi bude po uhradení celkovej kúpnej ceny doručená príslušná faktúra (daňový doklad) vystavená na základe fakturačných údajov poskytnutých Zákazníkom v Objednávke. Faktúra (daňový doklad) v elektronickej podobe bude zaslaná emailom na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke. Zákazník súhlasí s použitím faktúry (daňového dokladu) v elektronickej podobe.
 1. ZĽAVOVÉ KUPÓNY A INÉ ZĽAVY
   1. Akékoľvek zľavy, na ktorých uplatnenie má Zákazník právo, môžu byť uplatnené len pod týmito podmienkami:
    1. V súlade s pravidlami príslušnej zľavovej akcie uvedenými na internetových stránkach e shopu iuvenio.com či priamo na príslušnom zľavovom kupóne;
    2. Akúkoľvek zľavu nie je možné uplatniť na Tovar, ktorý už bol zľavnený, a ak bolo poskytnutých viacero zliav, nie je možné ich medzi sebou kombinovať, ak Predávajúci v konkrétnom prípade neurčí inak;
    3. Akúkoľvek zľavu je možné uplatniť iba raz, ak Predávajúci v konkrétnom prípade neurčí inak;
    4. ak je hodnota zľavy vyššia než cena objednaného Tovaru, právo na zľavu vo zvyšnej čiastke zaniká.
 2. ODSTÚPENIE ZÁKAZNÍKA
   1. Ak nie je uvedené inak, môže Zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Takéto odstúpenie je možné aj čiastočne, t.j. ak ide o čiastkový Tovar v rámci jednej kúpnej Zmluvy. Pre zachovanie lehoty postačí, ak je odstúpenie odoslané pred jej uplynutím na emailovú adresu Predávajúceho.
   2. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu slúži FORMULÁR NA ODSTÚPENIE ALEBO REKLAMÁCIU (Formulár), ktorý je možné vytlačiť z internetových stránok e shopu iuvenio.com.
   3. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pri Tovare, ktorý použil, znečistil, poškodil, porušil jeho obal alebo ktorý nesie viditeľné známky manipulácie po prevzatí.
   4. V prípade odstúpenia je Zákazník povinný odoslať Tovar spolu s vyplneným Formulárom Predávajúcemu na adresu iuven.io s.r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8.
   5. Tovar musí byť vrátený nepoužitý, čistý, nepoškodený, v neporušenom originálnom obale a v stave, v akom Zákazník Tovar prevzal. Tovar musí byť zabalený tak, aby bol chránený pred poškodením počas dopravy. O prijatí odstúpenia bude Zákazník informovaný emailom na emailovú adresu uvedenú vo Formulári.
   6. Zaplatená cena Tovaru, pri ktorom došlo k odstúpeniu, bude Zákazníkovi vrátená najneskôr do 14 dní od momentu, kedy sa vrátený Tovar doručí späť Predávajúcemu, a to na účet uvedený vo Formulári. Ak s tým Zákazník súhlasí, môže Predávajúci vrátiť zaplatenú cenu Tovaru prostredníctvom zľavového kupónu alebo inej zľavy. Náklady spojené s vrátením Tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša Zákazník.
   7. V prípade, že Predávajúcemu vznikli v súvislosti s odstúpením zmluvy dodatočné náklady alebo na Tovare vznikla škoda, ktorú je Zákazník povinný uhradiť, Predávajúci je oprávnený tieto dodatočné náklady a svoj nárok na náhradu škody započítať do nárokov Zákazníka na vrátenie zaplatenej ceny Tovaru.
   8. Ak bol spoločne s Tovarom Zákazníkovi poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Zákazníkom je uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany Zákazníka, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeku stráca platnosť, a Zákazník je povinný Predávajúcemu vrátiť poskytnutý darček spolu s Tovarom, a to v stave, v akom Zákazník darček prevzal.
 1. ODSTÚPENIE PREDÁVAJÚCEHO

  Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  1. Zákazník nezaplatil celú čiastku celkovej kúpnej ceny riadne a včas;
  2. Zákazník neprevzal Tovar v oznámenej lehote;
  3. objednaný Tovar nie je na sklade, pričom v takomto prípade Predávajúci oznámi tuto skutočnosť Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní od potvrdenia Objednávky; alebo
  4. cena Tovaru uvedená na internetových stránkach e shopu iuvenio.com alebo v potvrdení Objednávky bola nesprávna.
  1. REKLAMÁCIA
    1. Pred použitím Tovaru je Zákazník povinný pozorne si prečítať informácie na obale a na priloženom letáku, ak je pribalený, vrátane dátumu minimálnej trvanlivosti, návodu na použitie, podmienok na uchovávanie a iných podmienok používania Tovaru. Zákazník berie na vedomie, že v prípade nevhodného alebo nesprávneho použitia či uchovávania Tovaru nemusí Predávajúci prípadnú reklamáciu uznať.
    2. Predávajúci poskytuje na Tovar záruku na kvalitu na obdobie 24 mesiacov s tým, že táto záručná lehota môže byť obmedzená dobou trvanlivosti Tovaru. V takom prípade sa za záručnú lehotu považuje doba trvanlivosti Tovaru. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi za to, že Tovar má vlastnosti podľa ustanovenia § 2161 Občianskeho zákonníka po dobu trvania záručnej lehoty.
    3. Zákazník je povinný skontrolovať Tovar pri jeho prevzatí alebo bezprostredne po ňom a súčasne sa presvedčiť o jeho vlastnostiach, množstve, a akékoľvek viditeľné či iné chyby reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. V prípade, že Tovar vykazuje chyby už pri prebratí, Zákazník je oprávnený Tovar neprevziať.
    4. V prípade, že sa na Tovare objaví chyba počas záručnej lehoty, môže si Zákazník uplatniť právo z chybného plnenia podľa občianskeho zákonníku, a to:
     1. právo požadovať odstránenie chyby na Tovare;
     2. právo požadovať dodanie nového Tovaru bez chyby, ak je to vzhľadom na charakter chyby primerané;
     3. právo požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru;
     4. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Príslušné právo z chybného plnenia podľa prechádzajúceho odstavca musí byť uplatnené u Predávajúceho súčasne s reklamáciou príslušnej chyby.

     1. Na reklamáciu chyby a uplatnenie práva z chybného plnenia slúži Formulár, ktorý je možné vytlačiť z internetových stránok e shopu iuvenio.com.
     2. Voľbu práva z chybného plnenia nie je možné dodatočne meniť bez súhlasu Predávajúceho. V prípade, že Zákazník si nevyberie právo z chybného plnenia, Predávajúci ho kontaktuje a dohodne si s ním individuálny prístup.
     3. V prípade reklamácie chyby je Zákazník povinný odoslať Tovar spolu s vyplneným Formulárom Predávajúcemu na adresu iuven.io s.r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8.

   h. Tovar musí byť zabalený tak, aby bol chránený pred poškodením počas dopravy. O prijatí reklamácie a uplatnení práva z chybného plnenia bude Zákazník informovaný emailom na emailovú adresu uvedenú vo Formulári.

       1. Zákazník nie je oprávnený reklamovať Tovar špeciálne v nasledovných prípadoch:
        1. Chyba na Tovare vznikla nevhodným alebo nesprávnym použitím či uchovávaním Tovaru alebo nedodržením iných pokynov, ktoré stanovil Predávajúci;
        2. Tovaru vypršala záručná lehota;
        3. z dôvodu čiastočného alebo úplného spotrebovania Tovaru;
        4. z dôvodu chyby na Tovare, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena; alebo
        5. ak to vyplýva z povahy Tovaru (napr. bezchybný Tovar spôsobí vedľajšie alebo nežiaduce účinky).
       2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej obdržania. O vybavení reklamácie bude Zákazník informovaný emailom na emailovú adresu uvedenú vo Formulári.
       3. Náklady spojené s uznanou reklamáciou chyby Tovaru znáša Predávajúci. V ostatných prípadoch znáša tieto náklady Zákazník.
     1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
       1. Kúpna zmluva a akékoľvek práva aj povinnosti strán z nich vyplývajúce sa riadia českým právnym poriadkom, a to najmä príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
       2. Predávajúci nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle ustanovenia 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
       3. Všetky spory mezi stranami vzniknuté z kúpnej zmluvy či s ňou súvisiace budú predložené na príslušný súd v Českej republike.
       4. Predávajúci zabezpečuje mimosúdne vybavenie sťažností Zákazníkov prostredníctvom emailu hello@iuvenio.com. O vybavení sťažnosti bude Zákazník informovaný emailom a emailovú adresu uvedenú v sťažnosti. Zákazník je zároveň oprávnený obrátiť sa s návrhom na mimosúdne riešenie sporu na orgán dohľadu, ktorým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, so sídlom na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
       5. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatné či neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok aj kúpnej zmluvy platné a účinné. Strany nahradia neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením iným, platným a účinným, ktoré svojím obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedá obsahu a zmyslu pôvodného ustanovenia.
       6. Zákazník nemôže kúpnu zmluvu ani práva či povinnosti z nej postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu Predávajúceho
       7. Kúpnu zmluvu archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná.

    

    

    

    

Zpět do obchodu