Doprava zdarma na všechny nákupy v hodnotě nad 2 000 Kč / €80

SK - Podmínky ochrany osobních údajů

podmienky ochrany osobných údajov

INFORMAČNÉ MEMORANDUM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
naša spoločnosť iuven.io s.r.o., so sídlom na adrese Wichterlova 2372/10, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 04534689, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 249259, prevádzkuje internetové stránky dostupné na adrese www.iuvenio.com (Portál) a zameriava sa na výrobu, distribúciu a predaj kozmetických prípravkov. V rámci Portálu taktiež prevádzkujeme internetový obchod, v ktorom si môžete zakúpiť ponúkaný tovar (E-shop).

V súvislosti s prevádzkovaním Portálu a E-shopu zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje. V tomto informačnom memorande si môžete prečítať, u ktorých osôb k tomuto spracovaniu dochádza, akým spôsobom to robíme a aké práva môžete v tejto súvislosti uplatniť.

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ?

Správca osobných údajov je spoločnosť iuven.io s.r.o., so sídlom na adrese Wichterlova 2372/10, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 04534689, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 249259.

Kontaktovať nás môžete e-mailom info@iuvenio.com, prostredníctvom dátovej  schránky 4itbcw2 alebo telefonicky  +420 731 271 431.

 1. ČIE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

V súvislosti s našou činnosťou zhromažďujeme a následne spracovávame osobné údaje nasledujúcich skupín osôb:

 • Zákazníci

Základnými subjektami, ktorých údaje spracovávame sú naši zákazníci, ktorí si zakúpia naše kozmetické prípravky na E-shopu.

 • Návštevníci Portálu a E-shopu

Spracovávame tiež osobné údaje návštevníkov Portálu a E-shopu, vrátane tých návštevníkov, ktorí nám poskytli súhlas so zasielaním obchodných informácií alebo si na Portále alebo E-shope vytvorili svoj užívateľský účet. 

 • Obchodní partneri

Ďalšou skupinou osôb, ktorých osobné údaje spracovávame v súvislosti s našou činnosťou, sú naši obchodní partneri.

 • Uchádzači o zamestnanie a zamestnanci

Spracovávame aj osobné údaje našich zamestnancov a možných uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti.

 • Naši dodávatelia

Ďalšou kategóriou sú naši dodávatelia rôznych služieb a tovaru.

 • Ostatné subjekty

Medzi ostatné subjekty, ktorých údaje spracovávame, radíme najmä osoby, ktoré sa niekedy zúčastnili niektorého z našich seminárov či iné spoločenské akcie, odovzdali nám svoju navštívenku či s nami boli inak v kontakte, a zároveň nám poskytli súhlas so zasielaním obchodných informácií.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to tak, že kliknete na tlačidlo "zrušiť odber" v akomkoľvek marketingovom e-maile od našej spoločnosti .

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
  V závislosti na tom, v akom vzťahu ste s našou spoločnosťou (pozri typy subjektov o bod vyššie), o Vás spracovávame najmä nasledujúce informácie:
  1    Všeobecné identifikačné a kontaktné údaje

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, vzdelanie, titul, fotografie, história zamestnania, schopnosti a skúsenosti, záujmy, profesijné oprávnenia a členstvá, podpis, identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), adresa sídla, spisová značka súdneho alebo iného obdobného konania.
3.2    Fakturačné údaje

Uchovávame a spracovávame aj faktúry a ďalšie údaje, ktoré nám poskytli zákazníci a obchodní partneri.


3.3    Informácie o nákupe tovaru v E-shope

Ide o údaje o tom, aké kozmetické prípravky a za akú cenu ste si ich kúpili.
3.4    Cookies

Ide o daje, ktoré slúžia najmä na zabezpečenie lepšej užívateľské skúsenosti a personalizovaného obsahu na našom Portále a E-shope.

3.5 Záznamy z našej vzájomnej komunikácie

Jedná sa predovšetkým o záznamy z našej komunikácie prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanála. Najmä teda pôjde o e-mailovú, písomnú alebo inú spoločnú interakciu medzi nami a vami. Nevyužívame záznamy telefónnych hovorov.


 1.  NA AKÉ ÚČELY OSOBNÉ ÚDAJE POTREBUJEME A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE ICH SPRACOVÁVAME?

Vaše osobné údaje používame na účely súvisiace s našou činnosťou, teda v súvislosti s výrobou, prezentáciou, ponúkaním, distribúciou a predajom kozmetických prípravkov najmä prostredníctvom Portálu a E-shopu. Ide najmä o (a) plnenie našich zmluvných povinností, (b) dodržiavanie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, a (c) ochranu našich oprávnených záujmov. S výnimkou cookies a spracovania údajov za účelom nepriameho marketingu v zásade nemusíme získavať Váš súhlas, pretože spracovanie je nám umožnené priamo na základe právnych predpisov.

Konkrétne účely sú najmä nasledovné:

(I) predaj kozmetických prípravkov na E-shope - právnym základom pre toto spracovanie je uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy a splnenie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú;

(II) komunikácia s Vami a inými osobami v súvislosti s prevádzkou Portálu a E-shopu - právnym základom pre toto spracovanie je uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, dodržiavanie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, a ochrana našich oprávnených záujmov;

(III) plnenie požiadaviek dozorných a iných štátnych orgánov, poskytnutie povinnej súčinnosti, vrátane plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (napr. zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o zdravie ľudu a pod.) - právnym základom pre toto spracovanie je dodržiavanie zákonných povinností , ktoré sa na nás vzťahujú;

(IV) priamy marketing (tzn. zasielanie obchodných oznámení existujúcim zákazníkom a obchodným partnerom, vrátane tých, s ktorými sme ukončili obchodný vzťah najneskôr pred 1 rokom) - právnym základom pre toto spracovanie je ochrana našich oprávnených záujmov;

(V) nepriamy marketing - právnym základom pre toto spracovanie je Váš súhlas;

(VI) zabezpečenie toho, aby Portál a E-shop správne fungovali, a vyriešenie prípadných problémov - právnym základom tohto spracovania je ochrana našich oprávnených záujmov;

(VII) obhajoba našich právnych nárokov v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach - právnym základom je náš oprávnený záujem.

5.    ODKIAĽ ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame takmer väčšinou priamo od Vás, pokiaľ ste nám ich dobrovoľne poskytli. Osobné údaje môžeme získať taktiež od iných osôb na základe Vášho súhlasu alebo od tretích strán, ktoré sú oprávnené na prístup a zdieľanie Vašich osobných údajov. Údaje získavame tiež z našej vlastnej činnosti.


 1.  AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Uskutočňujeme všetky potrebné kroky k tomu, aby sme zaistili, že osobné údaje, ktoré spracovávame, spoľahlivo zodpovedali zamýšľanému účelu a boli dostatočne presné a úplné na splnenie účelov opísaných v tomto informačnom memorande. Osobné údaje tak uchovávame len po nevyhnutne nutnú dobu.

Nižšie uvádzame príklady niektorých z našich retenčných dôb, ktoré v tejto súvislosti dodržujeme:

 • osobné údaje pochádzajúce z dokumentácie a komunikácie so zákazníkmi, obchodnými partnermi a ďalšími osobami uchovávame najdlhšie počas maximálnej zákonnej dĺžky premlčacej lehoty v danom prípade, aby sme mohli prípadne predkladať dôkazy v súdnych sporoch a hájiť naše záujmy;
 • osobné údaje pre účely priameho marketingu uchovávame po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu a ďalej 1 rok od jeho ukončenia;
 • účtovné záznamy, ktorými dokladáme naše účtovníctvo (a ktoré môžu obsahovať niektoré, najmä fakturačné osobné údaje), uchovávame v súlade so zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, najmenej po dobu 5 rokov začínajúcich koncom príslušného účtovného obdobia; a
 • ak nám udelíte súhlas so spracovaním a zdieľaním údajov za účelom iného ako priameho marketingu, budeme Vaše osobné údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas odvoláte.


 1.  S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím osobám, pokiaľ je to nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z účelov uvedených vyššie. Zoznam externých subjektov sa v čase mení a zároveň môže byť čiastočne chránený obchodným tajomstvom, a preto Vám zverejňujeme aspoň kategórie potenciálnych príjemcov.

V rámci našej činnosti využívame radu externých subjektov, ktoré poverujeme výkonom niektorých činností tvoriacich súčasť našich Služieb, aby sme zabezpečili naše čo najefektívnejšie fungovanie. V rámci tohto outsourcingu môže dochádzať aj na spracovanie osobných údajov zákazníkov, obchodných partnerov a ďalších osôb, a to na základe právnych predpisov (k tomuto spracovaniu teda nepotrebujeme súhlas). Naši dodávatelia sa tak stávajú spracovateľmi, sú však oprávnení s osobnými údajmi zákazníkov, obchodných partnerov a ďalších osôb nakladať len na účely činností, ktoré pre nás vykonávajú. Ide napríklad o advokátske kancelárie, poskytovateľov IT služieb, marketingové agentúry, reklamné agentúry, grafiky, dizajnérov či iných výtvarníkov, subjekty vymáhajúce pohľadávky, poskytovateľov správy dokumentov a záznamov a pod.

V súlade s dodržiavaním našich ďalších zákonných povinností sme občas povinní odovzdávať Vaše osobné údaje taktiež príslušným orgánom štátnej správy či iným verejným orgánom (napr. daňovým úradom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.).


 1.  POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

V rámci našej činnosti žiadne osobné údaje automaticky nespracovávame, ani nepoužívame automatizované rozhodovanie.


 1.  AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU A SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ochrana Vášho súkromia je pre nás prioritou, a preto berieme uplatňovanie Vašich práv vážne. Preferovaným spôsobom, ktorým môžete svoje práva voči nám uplatniť, je využitie dátovej schránky, ktorá bezpečne umožňuje overenie Vašej totožnosti. ID našej dátovej schránky je 4itbcw2. V prípade, že zvolíte iný spôsob, u ktorého sa vyskytnú dôvodné pochybnosti ohľadom Vašej totožnosti, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných k overeniu totožnosti.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení vrátane uvedenia dôvodov Vás budeme informovať.

(I) Máte právo na prístup k Vašim údajom - môžete nás požiadať jednak o potvrdenie, že spracovávame Vaše údaje a ďalej máte právo vyžiadať si kópiu týchto údajov.

(II) Máte právo na opravu a doplnenie Vašich údajov - môžete nás požiadať, aby sme opravili nepresné údaje. Súčasne máte právo na to, aby sme doplnili prípadné neúplné údaje.

(III) Máte právo na vymazanie - ďalej nás môžete požiadať o to, aby sme Vaše údaje bez zbytočného odkladu vymazali, ledaže je nutné dodržať výnimky stanovené právnymi predpismi.

(IV) Máte právo na obmedzenie spracúvania - môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov (tzn., aby sme ich nevyužívali, avšak zároveň aby nedošlo k ich úplnej likvidácii).

(V) Máte právo na prenosnosť Vašich údajov - máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a prípadne na to, aby sme tieto údaje odovzdali inému správcovi.

 

(VI) Máte právo namietať proti spracúvaniu - Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ako prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

(VII) Máte právo odvolať svoj súhlas - pokiaľ k spracovaniu Vašich údajov využívame Váš súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním. K odvolaniu súhlasu môžete využiť niektorý z kontaktov uvedených vyššie, pričom toto odvolanie musí obsahovať informáciu o tom:

 • kto odvolanie podáva (pripojte meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, popr. ďalšie Vaše identifikačné údaje); a
 • aký konkrétny súhlas odvolávate a v akom rozsahu.

(VII) Máte právo podať sťažnosť ÚOOÚ - ak sa z akýchkoľvek dôvodov domnievate, že spracovanie Vašich údajov neprebieha v poriadku, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, telefón: +420 234 665 111.

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Osobné údaje nebudeme odovzdávať do krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ani do žiadnej medzinárodnej organizácie.

 1. BEZPEČNOSŤ

V rámci snahy o čo najväčšie zabezpečenie Vašich osobných údajov činíme zodpovedajúce technické, fyzické, právne a organizačné opatrenia v súlade s platnými zákonmi o ochrane súkromia a o bezpečnosti údajov. Ak máte dôvod sa domnievať, že Vaša komunikácia s nami už nie je bezpečná (napr. keď nadobudnete dojem, že bezpečnosť akýchkoľvek osobných údajov, ktoré ste nám zverili, bola ohrozená), bezodkladne nás, prosím, na túto skutočnosť upozornite prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

 

 

 

Zpět do obchodu