Letní doprava zdarma na všechny nákupy v hodnotě nad 1 500 Kč / €60

TESTOVÁNÍ PRODUKTŮ IUVENIO

Pravidla akce


Pořadatel a organizátor akce: iuven.io s.r.o., se sídlem na adrese Wichterlova 2372/10, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 04534689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 249259 (dále též jako „Pořadatel“)

 

1. Přihlašování k akci

 1. Přihlašování k akci „TESTOVÁNÍ PRODUKTŮ IUVENIO“ (dále též jako „Akce“) bude probíhat od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023 (dále též jako „Doba pro přihlášení“).

 

2. Zájemci o testování

 1. Zájemcem o testování produktů IUVENIO se stává každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která se v Době pro přihlášení přihlásí k odběru newsletteru (obchodního sdělení) Pořadatele prostřednictvím formuláře společnosti Meta na Facebooku nebo Instagramu (dále též jako „Zájemce“).
 2. Akce se nemohou účastnit fyzické osoby mladší 18 let, právnické osoby nebo zaměstnanci Pořadatele či osoby jim blízké.
 3. Každý Zájemce se může přihlásit pouze jednou.

 

3. Testeři

 1. Pořadatel do tří dnů po skončení Doby pro přihlášení vybere náhodným výběrem 100 Zájemců (dále též jako „Tester“), kterým následně na své náklady zašle 2 plnohodnotné produkty péče o pleť ze svého sortimentu dle svého výběru (dále též jako „Produkty“) a které elektronickou poštou vyzve k poskytnutí dodatečných informací pro účely zaslání Produktů.
 2. Tester zašle Pořadateli informace dle bodu 3. odst. a. do sedmi dnů od okamžiku, kdy byl vyzván. Pokud Tester tyto informace Pořadateli ve výše uvedené lhůtě nezašle vůbec, zašle neúplné nebo neplatné údaje či doručovací adresa nebude na území České republiky nebo Slovenské republiky, propadají Produkty Pořadateli.
 3. Pořadatel zašle Testerovi Produkty do čtrnácti dnů od okamžiku, kdy mu byly poskytnuty informace dle bodu 3. odst. b., prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. na adresu uvedenou Testerem. Tester bere na vědomí, že jednou nedoručené Produkty mu nebudou opětovně zaslány, čímž propadají Pořadateli.
 4. Tester souhlasí s tím, že Produkty jsou určeny pouze pro účely testování a nelze je nahradit peněžní či jakoukoli jinou formou neschválenou Pořadatelem.
 5. Tester dále souhlasí s tím, že mu Pořadatel do dvou měsíců od zaslání Produktů zašle dotazník spokojenosti s Produkty, který mu Tester bez zbytečného odkladu pravdivě a úplně zodpoví. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit některé nebo všechny odpovědi Testera, včetně jeho věku a výsledků jeho testování (např. slovních hodnocení či fotografií), které mu Tester poskytne.

 

4. Ochrana osobních údajů

 1. Přihlášením k odběru newsletteru dle bodu 2. odst. a. a poskytnutím informací dle bodu 3. odst. a. a bodu 3. odst. e. Zájemce uděluje Pořadateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa (ulice, číslo popisné / orientační, město a PSČ), telefonní číslo, věk a výsledek testování (mj. fotografie) za účelem průzkumu trhu, realizace Akce včetně případného zveřejnění výsledků testování a zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas je nezbytnou podmínkou účasti v Akci.
 2. Zájemce bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas lze kdykoliv odvolat, například zasláním emailu na e-mailovou adresu Pořadatele. Odvolání souhlasu má však za následek zrušení účasti Zájemce v Akci.
 3. Všechny informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

 

5. Všeobecné podmínky

 1. Na Produkty není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Reklamace vad se na Produkty nevztahuje. Nevydané Produkty z důvodu nízkého počtu Zájemců propadají Pořadateli.
 2. Jakékoliv vyobrazení produktů v komunikaci Pořadatele má pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečným Produktům.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Akce a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Akce. O jakýchkoliv námitkách proti realizaci Akce rozhoduje Pořadatel s konečnou platností.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady vyloučit jakéhokoliv Zájemce z Akce v případě, že porušuje její pravidla, jedná v rozporu s dobrými mravy, snaží se získat Produkty podvodným způsobem, využívá komunikační prostředky k poškození jména Pořadatele nebo je z této činnosti důvodně podezřelý.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla Akce či Akci zrušit, a to i v průběhu jejího trvání.

 

V Praze dne 28. 4. 2023

 

 

Zpět do obchodu